Τι πρέπει να κάνετε για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση

Πριν την επίσκεψή σας στην αρμόδια εφορία σας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα και να έχετε συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπορέσετε να προβείτε στην δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικού προσώπου. Τα έντυπα αυτά είναι:

  • Τα έντυπα μητρώου (το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και κατά περίπτωση και όπου απαιτείται τα έντυπα Μ1, Μ6, Μ7, Μ10, Μ11 & Μ12), μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να τα συμπληρώσετε πριν την επίσκεψη σας στη Δ.Ο.Υ. ή να τα προμηθευτείτε απευθείας από τη Δ.Ο.Υ.
  • Αφού αποφασίσετε τη δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσετε,  θα πρέπει να εντοπίσετε τον σχετικό ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) που αντιστοιχεί σε αυτό, καθόσον θα σας χρειαστεί για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Για την επιλογή του ΚΑΔ η Φορολογική Διοίκηση έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς (ΚΑΔ) για τις ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ομαδοποιημένους κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι:

Έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε επιχειρηματικά με παραπάνω από μια δραστηριότητες ακόμα και αν μεταξύ τους είναι πολύ διαφορετικές. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε τον σχετικό ΚΑΔ για κάθε μια από αυτές.

Να γνωρίζετε ότι:

Εάν για τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει να ασκήσετε δεν υπάρχει ΚΑΔ (οκταψήφιος κωδικός δραστηριότητας) που να αντιστοιχεί σε αυτή, τότε επιλέγετε τον ΚΑΔ της ευρύτερης ομάδας όπου ανήκει (από επταψήφιο έως και τετραψήφιο κωδικό δραστηριότητας).

  • Αναφορικά με τον χώρο άσκησης δραστηριότητας στον οποίο θα δραστηριοποιηθείτε (έδρα της επιχείρησης), απαιτείται στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, (ενδεικτικά παραδείγματα:  τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου).
  • Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε..
  • Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει.
  • Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.

Μόλις έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά και είστε έτοιμοι να κάνετε έναρξη πρέπει να τα καταθέσετε στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ( εφορίας) σας, πριν κάνετε οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή. Τα έντυπα αυτά μπορούν να υποβληθούν είτε από εσάς είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας με την επίδειξη της ταυτότητας στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε την υποβολή μέσω τρίτου προσώπου, θα πρέπει να έχετε προβεί στην εξουσιοδότησή του με τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Για να ξεκινήσετε άμεσα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε από την αρχή του εγχειρήματός σας!

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ
 

Comments